Zrozumieć inflację
i stopy procentowe

Wszystko co musisz wiedzieć o stopach procentowych i ich wpływie na kredyty hipoteczne i nie tylko

Warszawski Instytut Bankowosci

Zrozumieć inflację i stopy procentowe – wszystko, co musisz wiedzieć o stopach procentowych i ich wpływie na kredyty hipoteczne i nie tylko, publikujemy w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej sektora bankowego. Ma ona na celu poinformować klientów o różnicach w charakterystyce kredytów hipotecznych o stałej i zmiennej stopie procentowej oraz wpływie inflacji na sytuację finansową gospodarstw domowych.

Pobierz poradnik

CZĘŚĆ I:

INFLACJA

1. Czym jest inflacja?

Inflacja, stopy procentowe, koszt kredytu - w ostatnim czasie wzrosła liczba informacji o spadku wartości złotego i jego konsekwencjach dla naszych portfeli. Co więcej, od prawie 20 lat nie obserwowaliśmy w Polsce wysokiego poziomu inflacji, wychowały się bez niej liczne roczniki konsumentów. To wszystko sprawia, że coraz trudniej przychodzi nam zrozumieć istotę i przyczyny tego, co się wokół nas dzieje. A przecież ekonomia to nie księga czarnej magii. Znajomość kilku podstawowych pojęć ekonomicznych pozwoli lepiej rozeznać się w sytuacji, a w efekcie podejmować trafniejsze decyzje finansowe. W pierwszej kolejności trzeba zadać sobie pytanie - czym właściwie jest inflacja?

2. Czym są stopy procentowe?

Skoro już wiemy czym jest inflacja, warto rozwinąć pojęcie stóp procentowych. Stopa procentowa to cena (koszt kapitału, czyli inaczej odsetki), jaką należy zapłacić posiadaczowi kapitału za to, że go pożyczy na ustalony czas. Stopy procentowe ustalane są w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej, która jest organem Narodowego Banku Polskiego. Rada może zdecydować się na podwyższenie lub obniżenie stóp procentowych, co przekłada się na wzrost lub spadek kosztów kredytów i pożyczek dla banków komercyjnych. Następnie banki pożyczają ten kapitał kredytobiorcom. W efekcie, zmiany stóp procentowych przez RPP wpływają na wszystkich uczestników rynku finansowego oraz definiują koszt pożyczanego kapitału.

3. Dlaczego inflacja i stopy procentowe są ze sobą silnie powiązane?

Każdy bank centralny na świecie ma tzw. cel inflacyjny. Polega to na tym, że bank centralny przyjmuje optymalny poziom inflacji w danym roku i stara się nie dopuścić do jego przekroczenia. W Polsce od 2003 roku obowiązuje cel na poziomie 2,5%, przy czym Rada Polityki Pieniężnej dopuszcza różnice o jeden punkt procentowy w dół lub w górę. Jednym z narzędzi umożliwiających realizację planu są właśnie stopy procentowe.

CZĘŚĆ II:

KREDYT W REALIACH
WYSOKIEJ INFLACJI

1. Jak inflacja wpływa na zaciągnięte zobowiązania finansowe?

W teorii inflacja i kredyt to pojęcia, które łączą się z korzyścią dla kredytobiorcy, bo z czasem kwota, którą pożyczył traci swoją wartość. To jednak tylko teoria, gdyż w warunkach wysokiej niepewności oraz wysokiej inflacji istotnie wzrasta ryzyko banku, że udzielony kredyt/pożyczka staną się nieopłacalne. W efekcie kredytodawca rekompensuje ryzyko udzielenia kredytu wyższą marżą, a wyższa marża to droższy kredyt. Ponadto, jak już wiesz, istotny wzrost cen zmusza Radę Polityki Pieniężnej do podnoszenia poziomu stóp procentowych, co dodatkowo zwiększa koszty kredytu.

2. Jak zmiana stóp procentowych wpływa na koszt kredytu?

Każdy zaciągnięty kredyt składa się z dwóch części – kwoty kapitału oraz odsetek. Część kapitałowa (inaczej część bazowa) to po prostu ułamek nominalnej kwoty pożyczonej od banku uzależniony od wysokości kredytu oraz jego okresu. Oprocentowanie (odsetki) z kolei to koszt/cena jaką musimy zapłacić w związku z pożyczeniem kapitału. Najczęściej wyrażona jest ona procentowo i liczona jest w skali roku. Koszt ten jest doliczany w odpowiednich proporcjach do comiesięcznych rat kredytowych. Oprocentowanie to jeden z głównych parametrów oferty kredytowej.

3. Kredyt hipoteczny o stałym i zmiennym oprocentowaniu – który wybrać?

Kredyty dzielą się na gotówkowe (konsumpcyjne) oraz hipoteczne. Kredyt gotówkowy to kredyt wypłacany w gotówce przez instytucje finansowe, który przeznaczony jest na dowolny cel np. zakupy, wakacje, samochód itd. Z kolei kredytem hipotecznym nazywamy długoterminowe zobowiązanie zaciągnięte z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub też jej remont.

4. Jak wyglądają stopy procentowe w innych krajach?

O wysokości stóp procentowych w innych krajach Europy decydują poszczególne narodowe banki centralne. Wyjątek od tej reguły stanowią kraje strefy euro, gdzie decyzja podejmowana jest centralnie przez Europejski Bank Centralny dla wszystkich krajów wspólnoty walutowej. Od marca 2016 roku w krajach strefy euro stopa referencyjna wynosi 0%. Wśród państw, które w ostatnim czasie podjęły decyzję o podwyższeniu stóp procentowych jest Polska i inne kraje naszego regionu, w tym Czechy i Węgry. Wszystkie te kraje są poza strefą euro, mają własne waluty i indywidualnie decydują o poziomie stóp.

CZĘŚĆ III:

7 RAD DLA UWAŻNEGO KREDYTOBIORCY

POBIERZ PORADNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z INFLACJĄ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Cenne informacje i rady możesz znaleźć na stronach internetowych sprawdzonych instytucji finansowych. Poniżej adres najważniejszych z nich:

ŹRÓDŁA

SŁOWNICZEK

 • 1. Inflacja - proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w danym okresie

 • 2. Koszyk konsumpcyjny - lista zakupów towarów i usług przeciętnego gospodarstwa domowego, na jej podstawie liczona jest inflacja

 • 3. Stopa procentowa - cena (koszt kapitału lub odsetki), jaką posiadacz kapitału uzyskuje od kredytobiorców za udostępnienie go na ustalony czas.

 • 4. Rada Polityki Pieniężnej - organ Narodowego Banku Polskiego ustalający poziom stóp procentowych w Polsce

 • 5. Cel inflacyjny - cel poziomu inflacji w danym okresie przyjmowany przez bank centralny - w Polsce cel ten wynosi 2.5%

 • 6. Deflacja - proces odwrotny do inflacji, oznaczjący spadek przeciętnego poziomu cen w danym okresie

 • 7. Realna stopa procentowa - oprocentowanie pomniejszone o inflację

 • 8. Marża kredytowa - element oprocentowania kredytu, ustalana jest przez kredytodawcę na podstawie własnej polityki oraz indywidualnej sytuacji klienta

 • 9. WIBOR - (z ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) to oprocentowanie, w ramach którego udzielane są pożyczki pomiędzy bankami na polskim rynku. Poziom wskaźnika jest niezależny od banków, a jego administratorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 • 10. Cześć kapitałowa - nominalna kwota kredytu - na jej podstawie obliczane są raty kredytu

 • 11. Oprocentowanie (odsetki) - koszt/cena jaką musi ponieść kredytobiorca w związku z pożyczeniem kapitału. Najczęściej wyrażone jest ono procentowo i liczone jst w skali roku

 • 12. Kredyt gotówkowy - kredyt wypłacany w gotówce przez instytucje finasowe, który przeznaczony jest na dowolny cel np. zakupy, wakacje, samochód itd.

 • 13. Kredyt hipoteczny - długoteminowe zobowiązanie zaciągnięte z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub też jej remontu

 • 14. Kredyt o stałym oprocentowaniu - kredyt o stałej, określonej w umowie, wartości oprocentowania obowiązującej w trakcie tzw. okresu czasowo stałej stopy (np, w ciągu pierwszych 5 lat)

 • 15. Kredyt o oprocentowaniu zmiennym - kredyt o oprocentowaniu zależnym od czynników zewnętrznych, takich jak stopy procentowe - wysokość raty zmienia się regularnie co określony czas

 • 16. RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to całkowity koszt danego kredytu lub pożyczki wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty zobowiązania w ujęciu jednego roku.

ikona cookie

Serwis BANKIWPOLSCE.pl administrowany przez Związek Banków Polskich w Warszawie stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies znaleźć można tutaj.